Åbningstid/medarbejder/bestyrelse/medlemsskab

På Arden Lokalhistoriske Arkiv kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter,, egnens erhvervliv og meget mere.

Interessere du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområder er Oue-Valsgaard-Astrup-Rostrup-Rold-Vebbestrup-St.Arden og Arden sogne i Mariagerfjord  kommune.

Vel mødt på arkivet.

Du kan også søge i alle billeder og registeringer, som vi har fået registret, ved at vælge menupunktet  Søgning på Arkiv.dk

Vi kan desværre ikke vise alle de billeder vi har , men du kan læse om dem og se dem ved henvendelse til arkivet.

Årsagen til vi ikke kan vise billeder er den, at vi skal betale pr. stk. til COPY dan, og da vi har så mange billeder, ville vi ikke være i stand til at betale afgiften.

Lidt om Foreningen

Foreningen blev startet september1975 af private personer i Kielstrup.
Foreningens navn er: Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Foreningens vedtægter

Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv
Vedtægter:
§1.Foreningens navn er Arden Lokalhistorik Forening og Arkiv, og dets hjemsted er Arden, Mariagerfjord kommune, og arbejdsområderne er: St. Arden /Arden, Valsgård, Rostrup, Astrup, Vebbestrup, Rold og Oue Sogne.
§2: Formålet med Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv er at drive et /en lokalhistorisk Forening og arkiv, der har til formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede og lydoptagelser, samt andre data af ikke statslig oprindelse der har tilknytning til Arden Lokalhistorisk Forening og Arkivs dækningsområde. At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed. Udbrede kendskabet til Arden lokalhistorisk Forening og Arkivs dækningsområde kulturhistorie og at styrke interessen for arbejdsområdets historie.
§2 stk.2 Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådant garanteres.
§3: Som medlem af Arden lokalhistorisk Forening og Arkiv, kan optages alle interesserede. Foreninger, Virksomheder og Institutioner kan dog kun optages som støttemedlemmer. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Der kan også modtages bidrag fra anden side.
§4.Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv er medlem af LMK (Lokalarkiver i Mariagerfjord kommune) og kan samtidig være medlem af en landsdækkende organisation, som SLA. Og kan bestemme sin arbejdsplan herefter.
§5. Generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af 1 kvartal. Indkaldelse skal ske med 2 ugers varsel enten i lokalt dagblad eller ved direkte meddelelse.
§6. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter på dagsorden:
1. Valg af Dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Arkivets årsberetning
5. Indkomne forslag
6. Valg.
7. Eventuelt.
Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
§7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker der, eller når en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med motivering for begæringen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel og senest en måned efter at begæringen er fremsat.
§8. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem ønsker det, skal det ske ved skriftlig afstemning.
§9. Til bestyrelsen vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter. Der vælges 2 revisorer samt 1 suppleant. Valgene gælder for 2 år. Til bestyrelsen vælges der 3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år. Person valg sker ved skriftligt forslag og ved skriftlig afstemning.
§10.Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen udarbejder en arbejdsplan og et budget.
§11.Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende i godkendte arkivmaterialer, og er forsvarlig registreret efter retningslinjer, der er godkendt af den arkivorganisation man er medlem af. Bestyrelsen påser, at arkivets samlinger er offentlig tilgængelig, under opsyn efter de gældende tilgængelighedsregler i en fast bekendtgjort åbningstid mindst 1 gang månedlig.
§12.Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingens tilstand samt dets benyttelse i henhold til bestemmelserne. Arkivlederen holder løbende bestyrelsen orienteret om arbejdet i arkivet. Bestyrelsen ansætter og afskediger det øvrige personale i samråd med arkivlederen.
§13.Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren fører et regnskab. Pengemidler som arkivet råder over, indsættes på en i arkivets navn oprettet konto i et pengeinstitut. De valgte revisorer reviderer regnskab forud for generalforsamlingen.
§14.Skulle foreningen af den ene eller anden årsag komme i store vanskeligheder eller helt ophøre, så skal samlingen efter nærmere aftale anbringes i det arkiv der ligger nærmest Arden eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, til det nuværende Sydhimmerlands museum, som indgår under Aalborg historiske Museum, så dets forbliven i offentlig eje og tilgængelighed garanteres. En eventuel formue overføres til andet historisk arbejde efter bestyrelsens beslutning.
§15. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske, når dette med et selvstændigt punkt fremgår af dagsorden til en ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget for at det kan godkendes.
§16.Disse vedtægter træder i kraft straks, når de er godkendt af den organisation man er medlem af. I nuværende tilfælde SLA.
Arden d.13 marts 2013
Bestyrelsen