Skriftrullen – Maj 2018

Skriftrullen

                                                                                                                            Maj 2018

Nyt siden sidst v/formanden

Dette er 2. udgave af Skriftrullen, og det er en glæde for bestyrelsen, at medlemmerne

har taget godt imod denne kommunikationsform. Som tidligere nævnt udgives Skriftrullen 2-3 gange årligt, og da vi er så heldige, at mange medlemmer har en e-mail-adresse, vi kan benytte – ja, så er der for Arkivets vedkommende også tale om en stor besparelse på portoen. Vi modtager med tak forslag til forbedring af Skriftrullen i form af eksempelvis gode historier og andre ideer.

Logo

Bestyrelsen udskrev en konkurrence i maj 2017 om logo for arkivet. Logoet skal visualisere arkivet, og vi kender vel alle genkendelsens glæde. Der indkom en del forslag, og forslaget fra Otto Laursen blev valgt. Logoet fremgår af denne udgave af Skriftrullen samt alle fremtidige både interne og eksterne skrivelser.

Foredrag

Ved et velbesøgt arrangement fortalte Vagn Aage Laustsen om et spændende arbejdsliv på Hammer Bakker. Det blev til et godt arbejdsliv i 57 år, så det var en erfaren person, der fortalte om den store udvikling i både pleje og måden at håndtere patienterne på. Vi fik endvidere et indblik i museet i Hammer Bakker. Vagn Aage Laustsen er en glimrende fortæller, som har trådt sine barnesko i Arden. Der var også gensynsglæde, idet en del af tilhørerne og Vagn Aage Laustsen kendte hinanden.

Juleafslutning

Traditionen tro holdt Arkivet juleafslutning den 19.12.2017, og igen i år gæstede mange medlemmer arkivet. Denne tradition vil vi gerne fortsætte. Det er så dejligt, at medlemmerne bakker op om arkivets aktiviteter.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 14. marts 2018 i overværelse af 50 medlemmer og gæster. Samme aften meldte 3 personer sig ind i foreningen, og bestyrelsen kan således glæde sig over et flot fremmøde og medlemstilgang. Vi var så heldige, at Frank Skov igen påtog sig hvervet som dirigent.

Der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Lone Linaa modtog valg som suppleant i stedet for Laurits Olesen, som ikke ønskede genvalg. Desuden havde Birgith Fogh meddelt, at hun ville stoppe som ekstern kasserer. Vi retter en stor tak til både Laurits Olesen og Birgith Fogh for den store frivillige indsats.

Ved efterfølgende konstituerende møde blev opgaverne fordelt som følger:

Formand Marie Prip

Næstformand og ref. Otto Laursen

Arkivleder Anita Sørensen

Kasserer Lone Linaa

Bestyrelsesmedlem Karen Margrethe Nielsen og Hanne Poulsen

Suppleanter: 1. suppleant: Gitta Brix og 2. suppleant: Lone Linaa

Revisorer Sven Franzen og Helle Christensen

Revisorsuppleant: Niels Jørgen Berthelsen

Bestyrelsen havde foreslået 2 vedtægtsændringer af § 10 og §14. Forslagene er af redaktionel karakter, og begge forslag blev vedtaget.

Den aflagte beretning, de nye vedtægter samt det aflagte regnskab for året 2017 og budget for 2018 kan ses på arkivets hjemmeside: www.ardenarkiv.dk

Før generalforsamlingen fremviste arkivleder Anita Sørensen en del fotos fra hele arkivets område. Der var mange genkendelser fra de tilstedeværende. Det er en god måde at få registreret, hvem der er på billederne.

Formanden glædede sig over den store opbakning til arkivets arbejde og aktiviteter. Bl. a. kunne nævnes en donation fra Lions Club på kr. 5.000,- som anvendes til en ny computer. Desuden har arkivet modtaget kr. 15.000 fra Gadelysforeningen. Beløbet skal bruges til en tiltrængt opgradering og sikkershedsopdatering af vores it-system. Endvidere har vi fået tilskud til annoncering fra pengeinstitutter, og i år har Rold Skov Savværk også været annonce-sponsor.

Formanden rettede en speciel tak til de mange, der dels benytter arkivet og dels arbejder frivilligt. Uden denne indsats ville det ikke være muligt at drive arkivet.

Bestyrelsen kan glæde sig over, at det er lykkedes at betjene arkivet med yderst kompetente frivillige medarbejdere på trods af sygdom. Der kommer mange gæster på arkivet. Nogle søger oplysninger og andre afleverer papirer, og det giver altid anledning til en god snak, og som regel er der kaffe på kanden.

Pladsmangel

Arkivet har pladsmangel, og det er en positiv udfordring. Det er lykkedes at få et fjernarkiv i Lindegården. Også her modtog arkivet sponsorbidrag, dels i form af professionel håndværksmæssig konsulentrådgivning, sponseret maling. VAKS-teamet udførte malerarbejdet, og en lokal murermester udførte murerarbejdet.

Aktiviteter i sommeren 2018

Som tidligere år vil der i juli og august måned blive opsat plancher med fotos i Kulturhusets sal. Det er hensigten, at besøgende kan registrere evt. genkendelser af de personer, der er på billederne. Udstillingen kan ses hele juli og august måned.

Aktiviteter kan ses på hjemmesiden.

Med ønsket om en rigtig god sommer sender alle fra Arkivet de bedste ønsker om godt samarbejde.

Med venlig hilsen

P.b.v.

Marie Prip

Formand